WordPress自动分页方法

发布时间:2018-07-16 12:45:34

WordPress自动分页方法

在制作WordPress主题模板时,我们会用到循环输出文章列表,文章列表太多就会有分页的问题,下面是一种分页方法,十分好用,可以设定页数范围。

function get_pagenavi( $range = 4 ) {
 global $paged,$wp_query;
 if ( !$max_page ) {
 $max_page = $wp_query->max_num_pages;
 }
 if( $max_page >1 ) { 
 if( !$paged ){
 $paged = 1;
 }
 echo "<li>"; previous_posts_link('上一页');echo"</li>";
 if ( $max_page >$range ) {
 if( $paged <$range ) {
 for( $i = 1; $i <= ($range +1); $i++ ) {
 echo "<li><a href='".get_pagenum_link($i) ."'";
 if($i==$paged) echo " class='current'";echo ">$i</a></li>";
 }
 }elseif($paged >= ($max_page -ceil(($range/2)))){
 for($i = $max_page -$range;$i <= $max_page;$i++){
 echo "<li><a href='".get_pagenum_link($i) ."'";
 if($i==$paged)echo " class='current'";echo ">$i</a></li>";
 }
 }elseif($paged >= $range &&$paged <($max_page -ceil(($range/2)))){
 for($i = ($paged -ceil($range/2));$i <= ($paged +ceil(($range/2)));$i++){
 echo "<li><a href='".get_pagenum_link($i) ."'";if($i==$paged) echo " class='current'";echo ">$i</a></li>";
 }
 }
 }else{
 for($i = 1;$i <= $max_page;$i++){
 echo "<li><a href='".get_pagenum_link($i) ."'";
 if($i==$paged)echo " class='current'";echo ">$i</a></li>";
 }
 }
 echo "<li>";next_posts_link('下一页');echo"</li>"; 
 echo '<li><span>共'.$max_page.'页</span></li>'; 
 }
}

将上面的代码放在主题目录下的function.php中,在你需要的地方使用下面的代码调用:

<div class="pagination">
 <ul>
 <?php get_pagenavi();?>
 </ul>
 </div>

相关文章

写给所有做网站的朋友的一封信

写给所有做网站的朋友的一封信

现在就开始执行“1+N”营销推广和没有开始执行的人,一两天看不出任何区别; 一两个月看来差异也是微乎其微的;但在2-5年的长远时间来看的时候,你的高质 量询盘不断增加,你的互联网资产已经建立完成,对手已经很难匹敌,现在你看到这段文字的时候就是最好的开始,现在就是最好的时候,马上开始“1+N”体系的整体营销推广吧,我们和你一起,开创互联网营销大未来!

点击查看详情

准备开启WordPress网站建设推广?

我们相信高端漂亮的网站不应该是昂贵的,这就是wordpress对每个人都是免费的原因
wordpress建站免费入门,并提供价格合理的wordpress建站套餐。